บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2515 ในเขตพื้นที่ตั้ง 42/1 หมู่ 2 ถนนเพขรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และเลขที่ 3 หมู่ 14 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีเนื้อที่โดยรวมประมาณ 99 ไร่ ภายในพื้นที่ของบริษัทฯ ได้ถูกจัดแบ่งไว้อย่างเป็นสัดส่วน โดยเนื้อที่ 10 ไร่ จัดทำเป็๋นหอพักพนักงาน อีก 24 ไร่ เป็นพื้นที่ที่ใช้ในการกำจัดน้ำเสีย  และที่เหลืออีก 57 ไร่  เป็นอาคารสำนักงานและโรงงาน  เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และเส้นหมี่อบแห้ง  ภายใต้เครื่องหมายการค้า " ไวไว และ ควิก "โดยมีนายชาญ แต้มคงคา เป็นประธานกรรมการ และนายปรีชา นภาพฤกษ์ชาติ เป็นกรรมการผู้จัดการ

 

วิสัยทัศน์ (Vision Statement)

   บริษัทเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารชั้นนำ เป็นที่ยอมรับในระดับแนวหน้าทั้งในและต่างประเทศ ทางด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคคลากร รวมถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างสม่ำเสมอ

พันธกิจ (Mission Statement)

   เพื่อให้บริษัทบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ร่วมกันปฏิบัติดังต่อไปนี้

   1. ดำเนินการผลิตและจัดจำหน่ายอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยตรงตามความต้องการของลูกค้า

   2. เจาะตลาดโดยเข้าถึงความต้องการของลูกค้าโดยวิธีการตลาดเชิงบุรณาการ

   3. จัดส่งอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

   4. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง

   5. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

   6. สร้างขวัญและกำลังใจเพื่อให้บุคลากรมีความจงรักภักดีต่อองค์กร

   7. ส่งเสริมและสนับสนุนในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

   8. บริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

   9. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยของบุคลากรในองค์กร

   10. มีการวางแผนการดำเนินการต่อความเสี่ยงและโอกาส

   11. ส่งเสริมกิจกรรม QCC เพื่อเผยแพร่ความรู้ในองค์กร

นโยบาย (Policy)

   มุ่งมั่นผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

   

 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

   บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อให้บรรลุถึงความพึงพอใจของลูกค้า และสร้างความแปลกใหม่ให้กับผู้บริโภค ดังจะเห็นได้จากบะหมี่ " ไวไว " หมูสับต้มยำ และบะหมี่ " ควิก " รสต้มโคล้ง ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้นำบะหมี่ 2 รสชาตินี้ ออกสู่ตลาดเป็นเจ้าแรก

   ในการควบคุมคุณภาพสินค้า บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบคุณภาพ ตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการผลิตและสินค้าสำเร็จรูป ตลอดจนการขนส่งไปยังผู้บริโภค มั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ " ไวไว " และ " ควิก " ทุกซองมีคุณภาพสม่าเสมอ รสชาติอร่อย และปลอดภัย

   

ผลิตภัณฑ์

   คุณภาพผลิตภัณฑ์ทุกประเภทของบริษัทฯ จะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันบริษัทยังมีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ตลอดจนฝ่ายควบคุมคุณภาพสินค้า เพื่อทำการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้าให้ตรงตามมาตรฐาน พร้อมทั้งพัฒนาและปรับปรุงในเรื่องรสชาติให้คงความอร่อย และเพิ่มความแปลกใหม่ของรสชาติให้มีความหลากหลายอยู่เสมอ

   ซึ่งสิ่งเหล่านี้ สามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคทั้งในและนอกประเทศได้เป็นอย่างดี ถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า " ไวไวและควิก " มาตลอดระยะเวลากว่า 35 ปี

      ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

     1. ผลิตภัณฑ์ที่ขายในประเทศ เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ( แบบซองและถ้วย ) เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูป เส้นหมี่อบแห้ง เป็นต้น

     2. ผลิตภัณฑ์ที่ขายต่างประเทศ เช่น Instant Noodle, Quick Formula Noodle ( In Pack & In Cup ), Instant Rice Vermicelli เป็นต้น

   

ช่องทางการจัดจำหน่าย

   ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายเครือข่ายในการกระจายสินค้า ให้ครอบคลุมในแต่ละภาคทั่งทั้งประเทศ เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการกระจายสินค้าไปสู่ร้านค้า และผู้บริโภคในแต่ละวัน 

   

พัฒนาบุคลากร ... พัฒนาสิ่งแวดล้อม

   บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร จึงได้จัดอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีสวัสดิการพนักงาน เช่น ค่าครองชีพ เบี้ยขยัน โบนัส เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ เพื่อเป็นแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับพนักงานไปในตัวด้วย

    นอกจากการพัฒนาบุคลากรแล้วย บริษัทฯ ยังได้คำนึงถึงความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยในทุกกระบวนการผลิตของบริษัทฯ จะไม่่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชุมชนที่อาศัยอยู่ข้างเคียง ซึ่งทางบริษัทฯ จัดให้มีบ่อบำบัด ที่ใช้พื้นที่ถึง 25% ของพื้นที่ทั้งหมด

 

รางวัลและเกียรติบัตรความภูมิใจขององค์กร

ด้วยระบบการผลิตที่ทันสมัยที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ผนวกกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความชำนาญ และมีความสามารถในการตรวจสอบสินค้าก่อนออกสู่ท้องตลาด นำมา ซึ่งรางวัลและเกียรติบัตรต่างๆ มากมาย อาทิ

-Prime Minister's Export Award 1999 ผู้ส่งออกสินค้าไทยดีเด่นที่ใช้ตราสินค้าของตนเอง

-รางวัล Best of 97 ( Media Asian Advertising Award )

-E.G.V. Cinema Ad Award

-รางวัลจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

-รางวัล BAD Award-Certificate of Excellence 2001-2002 ในภาพยนตร์โฆษณาบะหมี่ควิก ชนิดถ้วย

-Bronze Award ( 2005 television advertising, confectionery snacks savory food & sesoning ) ในการประกวด Admin AWARD & SYMPOSIUM

-ได้รับเกียรติบัตรโครงการที่ผลิตอาหารมาตรฐาน GMP จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

-ได้รับใบรับรอง GMP Codex และ HACCP จากกรมวิชาการเกษตร

-ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน TUV NORD (Thailand) Ltd.